Tìm sự phụ thuộc của áp suất p vào độ cao h

Khí lý tưởng có kl molM trong trọng trường gia tốc g. Tìm sự phụ thuộc của áp suất p vào độ cao h, biết khi h=0 thì p=p(0). Xét các trường hợp sau
a. Nhiệt độ tại mọi điểm đều bằng T
b. Nhiết độ T phụ thuộc vào độ cao h theo quy luật T(h)=T(0)-ah. Với a là hằng số
c. Với giá trị nào của a thì xảy ra đối lưu tụ do
 

Quảng cáo

Top