Hỏi điểm cuối cùng cách N một khoảng bao nhiêu

Bài toán
Thực hiện sóng dừng có bước sóng bằng 12 cm và biên độ tại bụng bằng 4cm kể từ điểm nút N có 10 điểm liên tiếp dao động với biên độ A=2cm. Hỏi điểm cuối cùng cách N một khoảng bao nhiêu
 

Quảng cáo

Top