Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là

Bài toán
Đặt điện áp $u=180\sqrt2\cos \omega t\left(V\right)$ (với $\omega $ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, tụ điện, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được theo đúng thứ tự trên. Khi $L=L_1,\left\{\begin{matrix}U_{LC}=U\\\varphi_{\dfrac{i}{u}}=\varphi_1\end{matrix}\right.$, khi $L=L_2,\left\{\begin{matrix}U_{LC}=U\sqrt8\\\varphi_{\dfrac{i}{u}}=\varphi_2\end{matrix}\right.$. Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị $U$ là?
A. $135V$
B. $180V$
C. $90V$
D. $60V$

Mình vẽ hình thế này, các bạn xem đúng không

20180222214124-ui.jpg

Mình cũng có một thắc mắc nữa là nếu $U_0=U_{0AB}=180\sqrt2$ thì $U_1, U_2$ (trong hình vẽ) phải bằng nhau $\Rightarrow$ tam giác vuông cân đúng không?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
dtdt95 R biến thiên Biết $U_{C1}=2U_{C2} , U_{R2}=2U_{R1}$. Xác định $ cos_{\varphi 1} ; cos_{\varphi 2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty Tìm $r,Z_{C};Z_{L}$ biết chúng đều có trị số nguyên Bài tập Điện xoay chiều 0
inconsolable f biến thiên Tính R biết $\omega_{1}-\omega_{2}=90\pi$ Bài tập Điện xoay chiều 12
T Biết rằng ${\omega_1}^2+{\omega_2}^2 =a$. Tính $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
maiceo Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_C $ và $U=U_C$, đoạn mạch này chứa? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
N Biết $U_{cd}=\sqrt{2}U_{c} $ và $U=U_{c}$đoạn mạch này Bài tập Điện xoay chiều 8
tuanbnspin Truyền tải điện Biết công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi : Hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 5
H f biến thiên Tìm tần số của đoạn mạch AMNB khi biết hệ số công suất của AM,NB Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials Lệch pha Biết hiệu điên thế hiệu dung hai đầu tụ điện là $100V$.$U_o$ có giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
haruki C biến thiên Tính giá trị $C_0$ và $U_{min}$ khi biết R, r, L và $U_{AB}$. Bài tập Điện xoay chiều 4
D f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố Bài tập Điện xoay chiều 10
Tăng Hải Tuân Tức thời Xác định biểu thức $i_{RLC}$ biết $i_{RC}, i_{RL}, R=60\Omega$ Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
P Trong trường hợp nào thì $\varphi _i$ lớn hơn? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
Nắng Sân Trường Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Đình Huynh Giá trị của $\varphi$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP $\frac{\varphi _{1}}{\varphi _{2}}$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP $\frac{\varphi 2}{\varphi 1}$ gần giá trị nào nhất?? Bài tập Điện xoay chiều 2
MR...Teo f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
S L biến thiên Giá trị của $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 14
zkdcxoan C biến thiên Hỏi $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin R biến thiên $Cos\varphi _{1}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
Joyka L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 6
N C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 2
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
hang49 L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
Supersota f biến thiên Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 0
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu L biến thiên Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Tìm cặp giá trị $(t,\varphi _{0})$ thỏa mãn điều kiện Bài tập Điện xoay chiều 4
hang49 Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top