Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là

Bài toán
Một bình đựng khí có dung tích $6.10^{-3}$ $m^{3}$ đựng khí ở áp suất $2,75.10^{6}$ $Pa$. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích $3,3.10^{-3}$ $m^{3}$ và khí trong bóng có áp suất $1,1.10^{-3}$ $Pa$. Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là:
A. $50$ quả
B. $48$ quả
C. $52$ quả
D. $49$ quả
 
Xét khối khí mỗi lần lấy ra trong bình, trạng thái 1 $\begin{cases} P_1 = 2,75 \cdot 10^6 \; (Pa) \\ V_1 \end{cases}$, trạng thái 2 $\begin{cases} P_2 = 1,1 \cdot 10^{-3} \; (Pa) \\ V_2 = 3,3 \cdot 10^{-3} \end{cases}$
Do đây là quá trình đẳng nhiệt, theo định luật Boyle-Mariotte $$P_1 V_1 = P_2 V_2 \\ \implies V_1 = \frac{P_2V_2}{P_1} = 1,32 \cdot 10^{-12}$$
Có $\frac{6 \cdot 10^{-3}}{1,32 \cdot 10^{-12}} = 0,(45) \cdot 10^{10} \approx 45 \cdot 10^{8}$ nên chọn đáp án E ?!
Mình có tính sai chỗ nào không nhỉ :D
 

Quảng cáo

Top