Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $T^{2}$

Bài toán
Khi khảo sát ảnh hưởng chiều dài l của con lắc đơn đối với chu kỳ dao động T. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $T^{2}$ vào l có dạng là.
Đáp án là A chứng minh chi tiết giúp em với
A. Một đường thẳng
B. Một đường parabol
C. Một đường hyberbol
D. Một nhánh parabol
 
Bài toán
Khi khảo sát ảnh hưởng chiều dài l của con lắc đơn đối với chu kỳ dao động T. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $T^{2}$ vào l có dạng là.
Đáp án là A chứng minh chi tiết giúp em với
A. Một đường thẳng
B. Một đường parabol
C. Một đường hyberbol
D. Một nhánh parabol
Lời giải
Ta có công thức tính chu kì $T = 2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}} \Rightarrow T^{2} = 4\pi ^{2}\dfrac{l}{g}$
Đặt $\dfrac{4\pi ^{2}}{g}=b=const$. Khi đó $T^{2} = bl$, có dạng $y = ax$ nên đồ thị của $T^{2}$ theo $l$ là 1 đường thẳng.
 

Quảng cáo

Top