Bài tập tính khối lượng riêng

Bài toán
100 hộp sữa giống nhau có tổng trọng lượng là 500N, mỗi hộp sữa có khối lượng là bao nhiêu gam? Giả sử thể tích của sữa trong mỗi hộp là 307,72cm3, tính khối lượng riêng của sữa, biết khối lượng của vỏ hộp sữa là 120g.
 
Lời giải

Trọng lượng của mỗi hộp sữa là:
$P=\dfrac{500}{100}=5N$
Khối lượng của mỗi hộp sữa là:
$m=\dfrac{P}{10}=0,5kg=500g$
Khối lượng của sữa trong mỗi hộp sữa là:
$M_s=500-120=380g$
Khối lượng riêng của sữa là:
$D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{380}{307,72}=1,234\dfrac{g}{cm^3}$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Trang.99 Bài thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng Bài tập 9

Quảng cáo

Top