Vận tốc trung bình

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi Vtb là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà A. v$\geq$ $\pi $ $Vtb\dfrac{4}{}$ là:
A. T$\dfrac{3}{}$
B. 2T$\dfrac{3}{}$
C. T$\dfrac{6}{}$
D. T$\dfrac{2}{}$
 

Quảng cáo

Top