Tìm số điểm trên đường tròn có biên độ dao động bằng a/2

Hai nguồn sóng kết hợp M, N cách nhau 20cm trên bề mặt chất lỏng dao động thep phương thẳng đứng cùng pha, cùng biên độ A, có tần số = 25 hz, v= 1 m/s xem biên độ không đổi trong quá trình truyền sóng. Tìm sô điểm thuộc mặt phẳng chất lỏng MN làm đường kính có biên độ dao động bằng a/2
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hà trang Tìm số điểm dao động với biên độ =8 Bài tập Sóng cơ 2
A Tìm tần số f nhỏ nhất để xuất hiện sóng dừng! Bài tập Sóng cơ 3
C Tìm tần số Bài tập Sóng cơ 5
hoangkkk Tìm khoảng thời gian để điểm N hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
trang sumi Li độ dao động tại M vào thời điểm t'=t+2,01(s) bằng Bài tập Sóng cơ 0
M Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2? Bài tập Sóng cơ 0
M Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến vị trí cân bằng? Bài tập Sóng cơ 3
tam01235 Hời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách xa nhất từ O tới điểm mà có cường độ cực đại gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 0
Alitutu Trên cung phần tư OM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
Alitutu Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
Giọt lệ mặn Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cức tiểu nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 1
H Trên AB có bao nhiêu điểm biên độ bằng không? Bài tập Sóng cơ 2
hoangkkk Số điểm cực tiểu trên đoạn EF Bài tập Sóng cơ 3

Quảng cáo

Top