Tính độ lớn của vật

Bài toán
Một thấu kính hội tụ tạo ảnh rõ của một vật thật trên màn. Độ lớn của ảnh là y'_{1}=4cm. Giữ nguyên vị trí vật và màn nhưng dời thấu kính. Ta được một vị trí khác của thấu kính vẫn tạo ảnh trên màn nhưng ảnh có độ lớn y'_{2}=9cm.
A) Tính độ lớn của vật.
B) Khoảng cách giữa hai vị trí thấu kính là 24 cm. Tính tiêu cự và khoảng cách vật - màn.

ĐS : a) 6cm; b) 28,8cm , 120cm
 

Quảng cáo

Top