Hướng dẫn gõ công thức Toán trên diễn đàn

Hướng dẫn gõ công thức Toán trên diễn đàn

Mọi công thức Toán đều được đặt trong cặp thẻ đô là và có cấu trúc như sau:
HTML:
$ mã công thức $
PHẦN I: CÁC MÃ CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG


PHẦN II: CÁC VÍ DỤ CƠ BẢN

1. Phân số

Mã:
$\dfrac{x+2007}{x+2008}$
Hiển thị: $\dfrac{x+2007}{x+2008}$
HTML:
$\dfrac{x+2007}{x+2008}$
Hiển thị: $\dfrac{x+2007}{x+2008}$


2. Chỉ số trên, chỉ số dưới dưới
HTML:
$a_i$
Hiển thị: $a_i$
HTML:
$a^n$
Hiển thị: $a^n$
Kết hợp:
HTML:
$a^n_i$
Hiển thị: $a^n_i$
Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự:
HTML:
$a^{2007}$
Hiển thị: $a^{2007}$
HTML:
$a_{20072008}$
Hiển thị: $a_{20072008}$
HTML:
$a^{2007}_{2008}$
Hiển thị: $a^{2007}_{2008}$
HTML:
$a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$
Hiển thị: $a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$

3. Căn, mũ
Căn bậc 2:
HTML:
$\sqrt{a}$
Hiển thị: $\sqrt{a}$
HTML:
$\sqrt{2007}$
Hiển thị: $\sqrt{2007}$
Căn bậc n:
HTML:
$\sqrt[n]{A}$
Hiển thị: $\sqrt[n]{A}$
HTML:
$\sqrt[2007]{a}$
Hiển thị: $\sqrt[2007]{a}$
Mũ:
HTML:
$a^n$
Hiển thị: $a^n$
Nhiều kí tự ở phần mũ:
HTML:
$a^{2007}$
Hiển thị: $a^{2007}$
Kết hợp căn, mũ. . V. . V:
HTML:
$\sqrt[2007]{a^{2008}}$
Hiển thị: $\sqrt[2007]{a^{2008}}$

4. Tổng sigma, tích
Tổng:
HTML:
$\sum_{i=1}^k a_i^n $
Hiển thị: $\sum_{i=1}^k a_i^n $
Tích:
HTML:
$\prod_{i=1}^{n} a_u^k$
Hiển thị: $\prod_{i=1}^{n} a_u^k$

5. Tích phân
Mã:
Mã:
$\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$
Hiển thị:
$\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$

6. Kí hiệu hình học
Vuông góc
HTML:
$\perp $
Hiển thị: $\perp $
Song song
HTML:
$\parallel $
Hiển thị: $\parallel $
Kí hiệu góc:
HTML:
$\widehat{ABC} $
Hiển thị: $\widehat{ABC} $
 
Last edited:
Hướng dẫn gõ công thức Toán trên diễn đàn

Mọi công thức Toán đều được đặt trong cặp thẻ đô là và có cấu trúc như sau:
HTML:
$ mã công thức $
PHẦN I: CÁC MÃ CÔNG THỨC THƯỜNG DÙNG


PHẦN II: CÁC VÍ DỤ CƠ BẢN

1. Phân số

Mã:
$\dfrac{x+2007}{x+2008}$
Hiển thị: $\dfrac{x+2007}{x+2008}$
HTML:
$\dfrac{x+2007}{x+2008}$
Hiển thị: $\dfrac{x+2007}{x+2008}$


2. Chỉ số trên, chỉ số dưới dưới
HTML:
$a_i$
Hiển thị: $a_i$
HTML:
$a^n$
Hiển thị: $a^n$
Kết hợp:
HTML:
$a^n_i$
Hiển thị: $a^n_i$
Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự:
HTML:
$a^{2007}$
Hiển thị: $a^{2007}$
HTML:
$a_{20072008}$
Hiển thị: $a_{20072008}$
HTML:
$a^{2007}_{2008}$
Hiển thị: $a^{2007}_{2008}$
HTML:
$a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$
Hiển thị: $a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}$

3. Căn, mũ
Căn bậc 2:
HTML:
$\sqrt{a}$
Hiển thị: $\sqrt{a}$
HTML:
$\sqrt{2007}$
Hiển thị: $\sqrt{2007}$
Căn bậc n:
HTML:
$\sqrt[n]{A}$
Hiển thị: $\sqrt[n]{A}$
HTML:
$\sqrt[2007]{a}$
Hiển thị: $\sqrt[2007]{a}$
Mũ:
HTML:
$a^n$
Hiển thị: $a^n$
Nhiều kí tự ở phần mũ:
HTML:
$a^{2007}$
Hiển thị: $a^{2007}$
Kết hợp căn, mũ. .V. .V:
HTML:
$\sqrt[2007]{a^{2008}}$
Hiển thị: $\sqrt[2007]{a^{2008}}$

4. Tổng sigma, tích
Tổng:
HTML:
$\sum_{i=1}^k a_i^n $
Hiển thị: $\sum_{i=1}^k a_i^n $
Tích:
HTML:
$\prod_{i=1}^{n} a_u^k$
Hiển thị: $\prod_{i=1}^{n} a_u^k$

5. Tích phân
Mã:
Mã:
$\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$
Hiển thị:
$\int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}$

6. Kí hiệu hình học
Vuông góc
HTML:
$\perp $
Hiển thị: $\perp $
Song song
HTML:
$\parallel $
Hiển thị: $\parallel $
Kí hiệu góc:
HTML:
$\widehat{ABC} $
Hiển thị: $\widehat{ABC} $
 

Quảng cáo

Top