Bài Toán chất điểm qua vị trí M có li độ x=? và n lần

Bài toán
Một vật thực hiện dao động điều hòa với phương trình $x= 4\cos \left(\dfrac{\pi }{12} t + \dfrac{\pi }{3}\right)$ cm. Kể từ lúc $t=0$, sau bao lâu chất điểm qua vị trí M có li độ $x=2\sqrt{2}$ cm lần thứ 2012.
A. 24119s
B. 24137s
C. 24143s
D. 24161s
 
C nha bạn
Untitled.png

Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán chất điểm qua vị trí M có li độ x n lần, với n là số chẵn thì $t=\Delta t_{2}+\dfrac{n-2}{2}T$ với \Delta t_{2} là khoảng thời gian vật chuyển động từ vị trí ban đầu đến vị trí có li độ x lần thứ 2
Bạn vẽ đường tròn ra thì $\Delta t_{2}$=T/12+T/2+T/4+T/8 hoặc $\Delta t_{2}$=T-T/24
Rồi theo CT tính ra t=24143
 

Quảng cáo

Top