Bài toán xác định thời điểm vật qua vị trí cho trước

Một vật dao động điều hoà với phương trình chuyển động x=2cos($\omega $t - $\dfrac{\pi }{2}$) cm, thời điểm để vật qua li độ x= $$\sqrt3$ theo chiều âm lần đầu tiên kể từ thời điểm t= 2s là:
A. [/$\dfrac{27}{12}$scaua]
B. $\dfrac{4}{3}$s
C. [$\dfrac{7}{3}$/cauc]
D. [$\dfrac{10}{3}$/caud]
 

Quảng cáo

Top