Tìm khoảng cách x

Bài toán
Đặt điểm sáng S cách màn E một đoạn x cố định. Di chuyển thấu kính L có tiêu cực f = 60 cm giữa S và E, ta tìm được hai vị trí của L cho ảnh S' rõ nét trên màn. Hai vị trí này cách nhau 160 cm.
1. Tìm khoảng cách x.
2. Bỏ màn E rồi đặt S trên trục chính của L, ta quan sát được ảnh S'. Cho S dao động điều hòa vuông góc với trục chính quanh vị trí cân bằng (nằm trên trục chính). Phương trình dao động của S và S' lần lượt là x_{1} và x_{2} được biểu diễn ở hình bên. Tìm khoảng cách S và S' đối với thấu kính L.
 

Quảng cáo

Top