Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là?

Bài toán
Dùng hạt pho-ton có động năng $K_{p}=5,58 MeV$ bắn vào hạt nhân $Na(11 , 23) $ đứng yên, ta thu được hạt $\alpha$ và hạt X có động năng tương ứng là $K_{\alpha}=6,6 MeV; K_{X}=2,64 MeV$. Coi rằng không có phóng xạ $\gamma$, khối lượng hạt nhân tính theo số khối của nó.Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là?
A. $170^{o}$
B. $150^{o}$
C. $30^{o}$
D. $70^{o}$
 
$p^{2}_{p}=p^{2}_{\alpha }+p^{2}_{X} +2p_{\alpha }.p_{X}.\cos \left(\varphi \right)$
$p=\sqrt{2mK}$
$\Rightarrow \varphi = 170^{0}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Dùng hạt pho-ton có động năng $K_{p}=5,58 MeV$ bắn vào hạt nhân $Na(11 , 23) $ đứng yên, ta thu được hạt $\alpha$ và hạt X có động năng tương ứng là $K_{\alpha}=6,6 MeV; K_{X}=2,64 MeV$. Coi rằng không có phóng xạ $\gamma$, khối lượng hạt nhân tính theo số khối của nó.Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là?
A. $170^{o}$
B. $150^{o}$
C. $30^{o}$
D. $70^{o}$
Mà sao năng lượng lại tăng lên nhỉ
Độ hụt khối bằng 0 và không có tia gama
 
Trả lời: Định luật bảo toàn năng lượng luôn nghiệm đúng nên có sự chuyển hóa năng lượng.
Có sự chuyển năng lượng liên kết các nuclon tham gia, động năng của các hạt tham gia thành động năng của các hạt tạo thành...
 
Trả lời: Định luật bảo toàn năng lượng luôn nghiệm đúng nên có sự chuyển hóa năng lượng.
Có sự chuyển năng lượng liên kết các nuclon tham gia, động năng của các hạt tham gia thành động năng của các hạt tạo thành...
Đề đã bảo là khối lượng tính theo số khối thì thì NL trước và sau đc bảo toàn phản ứng không tỏa không thu NL.
Phần đông năng hạt p chuyển thành ĐN alpha và X
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
huynhcashin Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 8
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
B Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Dark_Angel Tính giá trị góc $\varphi $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
proboyhinhvip Tìm góc tạo bởi hạt nhân X và hạt nơtron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
D Để phản ứng toả năng lượng thì giá tị tối thiểu của góc $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Snow_flower_9x Góc $\varphi$ phải thỏa mãn : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Tính góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Văn Long Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Schmidt Phạm Tỉ lệ khối lượng giữa $Cl_{35}$ và $Cl_{37}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
D Tỉ số giữa số hạt đồng vị Cl35 so với số hạt đồng vị Cl37 là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
little_bobanh Tỉ số giữa hạt nhân poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
rainmeteror Tỉ lệ giữa số nguyên tử ${}^{238} U$ và ${}^{206} Pb$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
tramyvodoi Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
kiemro721119 Hiện tại tỉ lệ giữa số nguyên tử $U^{238}$ và $Pb^{206}$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Tìm tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và X tại thời điểm $t_2$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tính tỉ lệ giữa hạt còn lại và hạt tạo thành Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top