Hỏi chúng được sắp xếp như thế nào, tính lực tác dụng lên mỗi điện tích:

Bài toán
Tại 4 đỉnh của một hình vuông canh bằng 10cm có bốn điện tích đặt cố định trong đó có hai điện tích dương và hai điện tích âm độ lớn bằng nhau đều bằng 1.5uC, chúng được đặt trong điên môi = 81 và được đặt sao cho lực tác dụng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Hỏi chúng được sắp xếp như thế nào, tính lực tác dụng lên mỗi điện tích:
A. Các điện tích cùng dấu cùng một phía, F=0.043N
B. Các điện tích trái dấu xen kẽ nau, F=0.127N
C. Các điện tích trái dấu xen kẽ nhau, F=0.023N
D. Các điện tích cùng dấu cùng một phía, F=0.023N
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top