Tại vị trí vật có thế năng nhỏ hơn với động năng 3 lần

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, thực hiện được 24 chu kỳ dao động trong thời gian 12s, vận tốc cực đại của vật là v=20 $\pi $ (cm/s). Tại vị trí nào sau đây vật có thế năng nhỏ hơn với động năng 3 lần:
A. X = 2,5cm
B. X= 1,5 cm
C. X= 3 cm
D. X= 2cm
 

Quảng cáo

Top