Gía trị ban đầu của biên độ A2 là?

Bài toán: Một vật tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, cùng tần số nhưng vuông pha nhau, có biên độ tương ứng là A1 và A2. Biết dao động tổng hợp có phương trình: x=16coswt (cm) và lệch pha so với dao động thứ nhất một góc bằng a. Thay đổi biên độ của hai dao động, trong đó biên độ của dao động thứ 2 tăng lên \sqrt{15} (nhưng vẫn giữ nguyên pha hai dao động thành phần). Khi đó dao động tổng hợp có biên độ không đổi nhưng lệch pha so với dao động thứ nhất một góc b, với a+b=pi/2. Gía trị ban đầu của A2 là:

A. 6
B. 13
C. 9
D. 4$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tìm giá trị nhỏ nhất của omega.. Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top