Đoạn mạch xoay chiều R L C mắc nối tiếp

Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp được mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = Uocoswt. Cho biết khi w1 = 10pi rad/s và w2 = 160rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch như nhau. Khi cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì tần số góc của điện áp là
A. 170pi rad/s. B. 85pi rad/s. C. 150 rad/s D. 40pi rad/s
 
Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp được mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = Uocoswt. Cho biết khi w1 = 10pi rad/s và w2 = 160rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch như nhau. Khi cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì tần số góc của điện áp là
A. 170pi rad/s. B. 85pi rad/s. C. 150 rad/s D. 40pi rad/s
Lời giải
$I_{max}$ nên mạch xảy ra cộng hưởng, suy ra $\omega _{0}=\sqrt{\omega _{1}\omega _{2}}=40\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ ($\omega _{0}$ là tần số góc để mạch xảy ra cộng hưởng). Chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
I L biến thiên Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u=U_{0}cos100\Pi t$ (V) Bài tập Điện xoay chiều 0
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi vào điện áp xoay chiều trên thì trên đoạn mạch mới? Bài tập Điện xoay chiều 1
little_bobanh Biểu thức điện áp xoay chiều giữa 2 đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
N Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau rối vào điện áp xoay chiều trên thì đoạn mạch mới tạo? Bài tập Điện xoay chiều 2
phenol phenic Tức thời Hiệu điện thế đoạn mạch xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tìm hệ số của đoạn mạch xoay chiều $AB$ Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Điện áp hiệu dụng lớn nhất trên hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
O MPĐ Hệ số công suất của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
0 Hệ số công suất của đoạn mạch đó là: Bài tập Điện xoay chiều 1
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
Hải Quân Hai phần tử của đoạn mạch X là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
H Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng Bài tập Điện xoay chiều 9
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
C Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch X là: Bài tập Điện xoay chiều 3
S Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN lớn nhất bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A $u_L=-75V$ lần đầu tiên phương trình điện áp đoạn mạch AB là. Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Đình Huynh Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AN$ gần nhất là: Bài tập Điện xoay chiều 8
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Tức thời Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lúc đó điện áp hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top