Thời gian ngắn nhất mà ở vị trí $x=0$ xuất hiện liên tiếp 2 lần vân tối.

Bài toán
Trong thí nghiệm khe Yang, nguồn sáng S cách 2 khe $d=\dfrac{D}{3}$ (S là nguồn sơ cấp thông qua hiện tượng nhiểu xạ cho ra 2 nguồn sáng kết hợp ở $S_1,S_2$). Khoảng cách 2 khe là a, màn cách 2 khe là D. Cho nguồn S dao động theo phương thẳng đứng có phương trình $\Delta y=\dfrac{i}{3}\cos \left(\dfrac{\pi }{2}t\right) \left(mm\right)$. Tìm thời gian ngắn nhất mà ở vị trí $x=0$ xuất hiện liên tiếp 2 lần vân tối.
A. $\dfrac{T}{6}$
B. $\dfrac{T}{4}$
C. $\dfrac{T}{3}$
D. $\dfrac{T}{2}$
 
Áp dụng công thức:
$\Delta y=\dfrac{Dy}{d}$
trong đó D:khoang cách từ 2 khe đến màn ,d:k/c từ nguồn đến 2 khe (D/3)
Để xuất hiện liên tiếp 2 lần vân tối,phai dich chuyển 1đoạn $\dfrac{i}{2}$
$\Rightarrow 3y=\dfrac{i}{2}\Rightarrow y=\dfrac{i}{6}$
Vẽ đường tròn tương ứng với 2 vị trí :$\dfrac{i}{6}; \dfrac{-i}{6}$
Đáp án C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Áp dụng công thức:
$\Delta y=\dfrac{Dy}{d}$
trong đó D:khoang cách từ 2 khe đến màn ,d:k/c từ nguồn đến 2 khe (D/3)
Để xuất hiện liên tiếp 2 lần vân tối,phai dich chuyển 1đoạn $\dfrac{i}{2}$
$\Rightarrow 3y=\dfrac{i}{2}\Rightarrow y=\dfrac{i}{6}$
Vẽ đường tròn tương ứng với 2 vị trí :$\dfrac{i}{6}; \dfrac{-i}{6}$
Đáp án C
Vẽ đường tròn tương ứng với 2 vị trí :$\dfrac{i}{6}; \dfrac{-i}{6}$ thì KTG ngắn nhất phải là $\dfrac{T}{6}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
adamdj Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M Bài tập Sóng ánh sáng 4
•One-HicF Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm $O$ đi từ vị trí ban đầu đến $M$? Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Một lần bấm sáng trong thời gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính thời gian vật đi được từ khi thả đến khi vật đi 7.5cm Bài tập Sóng ánh sáng 1
hongmieu Hỏi đồng hồ chạy được thời gian bao lâu thì lại phải thay pin? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_{2}=(t_{1}+2,01)$s bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Thời điểm lần đầu tiên máy đo được cường độ sáng bằng cường độ sáng lúc nguồn S nằm tại O là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
H Số vân sáng quan sát được khi chiếu đồng thời 3 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Khoảng cách ngắn nhất của $MN$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
ShiroPin Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng lam đến vân tối xuất hiện trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
lam_vuong Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau là Bài tập Sóng ánh sáng 1
lam_vuong Hai vân tối của 2 bước xạ trùng nhau, cách vân sáng trung tâm 1 khoảng ngắn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là Bài tập Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Khoảng cách ngắn nhất Bài tập Sóng ánh sáng 6
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top