Tỷ số giữa R1 và R2 là

Bài toán
Cho mạch điên AB gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện C và cuộn dây. M là điểm giữa biến trở R và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u_{AB} = 30\sqrt{14}\cos \left(\omega t\right)$ (V) với $\omega $ không đổi. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với dòng điện trong mạch. Khi giá trị biến trở $R = R_{1}$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là $U_{1}$. Khi giá trị biến trở $R = R_{2}$ ($R_{2} < R_{1}$ ) thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dung hai đầu đoạn mạch MB là $U_{2}$. Biết rằng $U_{1} + U_{2} = 90 V$. Tỷ số giữa $R{1}$ và $R_{2}$ là:
A. $\sqrt{6}$
B. 2
C. $\sqrt{7}$
D. 4
 

Quảng cáo

Top