f biến thiên Giá trị Ucmax gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U = 120V$ có tần số $f$ thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Khi $f = f_{1}$ thì điện áp $U_{RC}$ và $U_{L}$ lệch pha nhau góc $135^{o}$. Khi $f=f_{2}$ thì $U_{RL}$ và $U_{C}$ lệch pha nhau góc $135^{o}$. Khi $f=f_{3}$ thì mạch xảy ra cộng hưởng. Biết $\left(2\dfrac{f_{2}}{f_{3}}\right)^{2}-\left(\dfrac{f_{2}}{f_{1}}\right)^{2}=\dfrac{96}{25}$. Điều chỉnh $f$ đến khi $U_{C_{max}}$. Giá trị $U_{C_{max}}$ gần nhất với:
A. 223,0V
B. 123,0V
C. 130,0V
D. 180,3V
 

Quảng cáo

Top