Điện trường của vật tích điện đối với điểm không có tính đối xứng.

Bài toán
Một thanh kim loại AB mang điện với mật độ điện dài p. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm cách A 1 khoảng là a, cách B 1 khoảng là b, cách AB 1 khoảng là r.(M không thuộc đường trung trực của thanh AB).
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top