Tính nhiệt độ cao nhất của không khí trong quả bóng

Bài toán
Một quả bóng khối lượng $m=300 \ \text{g}$ có dung tích V=8 lít được bơm không khí đến áp suất p=1,2atm. Quả bóng được ném lên cao 20m và rơi xuống đất rắn rồi lại nảy lên gần như tới vị trí cũ. Tính nhiệt độ cực đại của không khí trong quả bóng vào lúc va chạm với đất rắn. Coi thể tích bóng thay đổi không đáng kể khi va chạm. Nhiệt độ môi trường là T=300K, nhiệt dung riêng đẳng tích của không khí là Cv=0,16cal/g. Độ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top