Bào tập định luật bảo toàn động lượng

Bài toán
1 nhà phi hành gia đang di chuyển ngoài không giang với vận tốc v0 = 2 m/s. Phi hành gia ném bình oxi mang theo vè phía sau với vận tốc v1 = 10 m/s với khối lượng bình oxi là 10 kg. Tìm vận tôc của phi hành gia biết người năng 75kg
 
Bài toán
1 nhà phi hành gia đang di chuyển ngoài không giang với vận tốc v0 = 2 m/s. Phi hành gia ném bình oxi mang theo vè phía sau với vận tốc v1 = 10 m/s với khối lượng bình oxi là 10 kg. Tìm vận tôc của phi hành gia biết người năng 75kg
Bạn sử dụng hệ thức $\left(m_1 + m_2\right)\vec{v} = m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2}$, chọn chiều dương phù hợp rồi chuyển vế tìm đại lượng cần tính là có ngay kết quả. Rất đơn giản :D
 
Last edited:

Quảng cáo

Top