Tmax Tmin

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, và vật có khối lượng $m = 150 \ \text{g}$, dao treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s²; π² = 10. Tại vị trí cân bằng người ta truyền cho con lắc vận tốc 1/3 m/s. Lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo trong quá trình con lắc dao động là:
A. Tmax = 1,516N, Tmin = 1,491N.
B. Tmax = 1,156N, Tmin = 1,491N.
C. Tmax = 1,516N, Tmin = 1,149N.
D. Tmax = 1,156N, Tmin = 1,149N.
-NMC-
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, và vật có khối lượng $m = 150 \ \text{g}$, dao treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s²; π² = 10. Tại vị trí cân bằng người ta truyền cho con lắc vận tốc 1/3 m/s. Lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo trong quá trình con lắc dao động là:
A. Tmax = 1,516N, Tmin = 1,491N.
B. Tmax = 1,156N, Tmin = 1,491N.
C. Tmax = 1,516N, Tmin = 1,149N.
D. Tmax = 1,156N, Tmin = 1,149N.
-NMC-
Lời giải
$T_{max}=mg\left(3-2\cos \alpha_o\right)$ còn $T_{min}=mg\cos \left(\alpha_o\right)$
Trong đó $v_{cb}=\sqrt{2gl\left(1-\cos \alpha_o\right)} \Rightarrow \cos \alpha_o$
 

Quảng cáo

Top