Tìm bán kính quỹ đạo tại điểm x=0

Bài toán
Một chất điểm chuyển động đều với phương trình quỹ đạo $\dfrac{x^2}{a^2}+ \dfrac{y^2}{b^2} =1$ với (a, b là hằng số dương). Tìm bán kính quỹ đạo tại điểm x=0
A. $R=ab$
B. $R=2ab$
C. $R=\sqrt{a^2+b^2}$
D. $R=\dfrac{a^2}{b}$
 

Quảng cáo

Top