Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại liên tiêp trên đường nối tâm 2 sóng ?

Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là
A. A. Hai lần bước sóng.
B. B. Một bước sóng.
C. C. Một nửa bước sóng.
D. D. Một phần tư bước sóng.
 

Quảng cáo

Top