Góc hợp bởi hai hướng di chuyển của máy thu âm A, B

Bài toán
1 nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong môi trường âm xem như đẳng hướng và không hấp thụ âm. Ban đầu hai máy thu âm A, Bcùng 1 vị trí khác O thu được cùng một mức cường độ âm là 90 dB. Sau đó dịch chuyển theo hai hướng khác nhau và mức cường độ âm lớn nhất mà A, B có thể thu được trên hai hướng đó lần lượt là 92 dB98 dB. Góc tạo bởi hai hướng di chuyển của A và B gần giá trị nào nhất sau đây [đơn vị Độ]
A. A. 65
B. B. 70
C. C. 75
D. D. 60
 
Ban đầu 2 máy thu đặt tại A, nguồn tại O. Giả sử 2 nguồn đi theo 2 hướng AC và AE như trên hình.
Để thu được cường độ âm lớn nhất thì khoảng cách gần nguồn nhất, hay OD vuông góc AD và AE vuông góc OE.
Ta có cường độ âm tại A là 90dB nên $L_A = log \dfrac{I_A}{I_0} = 9$ suy ra $I_A = 10^{-3} \dfrac{W}{m^2}$.
Tương tự ta có $I_D = 10^{-2,8}$, $I_E = 10^{-2,2}$
$\sin \alpha = \dfrac{OD}{OA} = \sqrt{\dfrac{I_A}{I_D}}$ suy ra $\alpha = 52,5$
Tương tự $\beta = 23,45$
Đáp số C.
Untitled.png
 

Quảng cáo

Top