Bài tập cơ học chất lưu

Bài toán
Một bệnh nhân đang được truyền máu, mức máu trong chai truyền cao hơn kim là 60cm. Kim

truyền dài 3cm, bán kính trong 0,5mm. Bỏ qua áp suất ngược từ ven hãy tính lưu lượng máu

được truyền (cm3/phút). Biết khối lượng riêng của máu xấp xỉ nước, độ nhớt máu là 3,12*10^(-

7)N. S/cm2, gia tốc trọng trường $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top