Bài tập về momen ngẫu lực

Bài toán
Bên ngoài một ngôi nhà có treo một lá cờ vào cán cờ (như trong hình). Cán cờ có cân năng 60kg. Trọng lượng của lá cờ là không đáng kể. Cán cờ gắn vào tường tại điểm O, không ma sát và xoay được. Cờ cũng được gắn vào tường nhờ vào một sợi dây (như hình). Trọng lực của cán cờ được tìm thấy giữa của cán.
A. Tính lực kéo của sợi dây.
B. Tính lực tại điểm O
 

Attachments

Quảng cáo

Top