Sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng

Bài toán
Tại thời điểm đầu tiên t=0 đầu O của sợi ây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 9cm và tần số 2Hz. Gọi P, Q là hai điểm cùng nằm trên cùng phương truyền sóng cách O lần lượt là 7 và 14cm. Biết vận tốc truyền sóng là 24 cm/s. Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nhận xét vtcb của P là trung điểm của vtcb của O và Q
vậy khi O, P, Q thẳng hàng thì $x_{O}+x_{Q}=2x_{P}$
viết phương trình và vẽ đường tròn lượng giác thấy khi O, P, Q thẳng hàng thì $x_{P}=0$
Chú ý thêm là cần có thời gian để sóng truyền đến Q
nên thời điểm để O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 là $\dfrac{7T}{6}+\dfrac{11T}{12}=\dfrac{25T}{12}=\dfrac{25}{24}$
 
Vẫn có thể có trường hợp mà : khi Q chưa chuyển động thì O, P, Q đã thẳng hàng lần 2.
Khi O chuyển động hết $\dfrac{7}{12}T$ thì lúc đó O đang ở li độ $-\dfrac{A}{2}$ và P bắt đầu chuyên động. Lúc đó là O, P, Q đã thẳng hàng lân 1 khi O đi qua VTCB.
Tiếp theo, trong khoảng thời gian là $\dfrac{5}{12}T$ thì O trở về VTCB theo chiều dương(chiều dương hướng lên) và B ở vị trí có li độ $\dfrac{+A}{2}$ (lưu ý rằng lúc này Q chưa chuyển động) . Đến đây ta có :
$u_{O}=9\cos \left(4\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)$
$u_{P}=9\cos \left(4\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$
Bây giờ chỉ cần cho $u_{O}=2u_{P}$ rồi giải ra nhưng số không đẹp như bạn!
Hãy chỉ cho mình chỗ mình tự sai nhé!
 
Khi O chuyển động hết $\dfrac{7}{12}T$ thì lúc đó O đang ở li độ $-\dfrac{A}{2}$ và P bắt đầu chuyên động. Lúc đó là O, P, Q đã thẳng hàng lân 1 khi O đi qua VTCB.
Mình vẫn chưa hiểu ý bạn. Vào thời điểm đó $x_{O}=-\dfrac{A}{2}$ còn $x_{P}=x_{Q}=0$ thì làm sao 3 điểm thẳng hàng được
 
Nếu không xét thời gian sóng truyền đến Q thì có 1 lần 3 điểm thẳng hàng khi O về vtcb và sóng chưa truyền đến P,$x_{O}=x_{P}=x_{Q}=0$
Lần 2 đúng là lúc $x_{O}=2x_{P}$ và sóng chưa đến Q. Giải ra số xấu.
Bài này chắc phải tuỳ đáp án thế nào để lựa chọn thôi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
lannhi Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao lâu thì O,P,Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 21
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
P Sau thời gian ngắn nhất bao lâu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi dây giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 3 điểm O, P, Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dâ Bài tập Sóng cơ 4
Iukk Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 7
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để M xuống vị trí thấp nhất Bài tập Sóng cơ 29
N Sau thời gian 3s sóng đã truyền được Bài tập Sóng cơ 2
D Độ lệch pha tại điểm M sau thời gian 1s là? Bài tập Sóng cơ 4
H Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm $M$ hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 2
__Black_Cat____! Khỏang thời gian ngắn nhất sau đó $M$ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Kate Spencer Thời điểm t liền sau đó li độ của M bằng +A Bài tập Sóng cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời điểm ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất lần thứ 2014 là. Bài tập Sóng cơ 1
• ßáñħ Ðä »¼« Thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}$ = +A là Bài tập Sóng cơ 2
T Thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}$=+A là Bài tập Sóng cơ 4
K Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N Bài tập Sóng cơ 11
ShiroPin Li độ M sau thời điểm t = 2(s) là Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Xác định li độ của N tại thời điểm sau thời điểm $t_1=0,225(s)$ Bài tập Sóng cơ 0
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
ledinhthang98 X gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
shochia Biểu thức nào sau đây đúng Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
jinsk7r Sau $2s$ nữa nghe được mức cường độ âm là? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
Tinh Hoang ON không thể có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
A Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
manhtri Góc $A_1$CO gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
M Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2? Bài tập Sóng cơ 0
M Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến vị trí cân bằng? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Giá trị $f_{0}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top