Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng

Bài toán
Một vật có khối lượng bằng 40g, dao động điều hòa chu kì 0,4\pi (s) và có biên độ 13cm. Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng:
A. 3,45.10$^{-3}$
B. 5,4.10$^{-3}$
C. 4,8.10$^{-3}$
D. 6,9.10$^{-3}$
Mình ra đáp án là 7,2.10$^{-3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một vật có khối lượng bằng 40g, dao động điều hòa chu kì 0,4\pi (s) và có biên độ 13cm. Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng:
A. 3,45.10$^{-3}$
B. 5,4.10$^{-3}$
C. 4,8.10$^{-3}$
D. 6,9.10$^{-3}$
Mình ra đáp án là 7,2.10$^{-3}$
Ra đáp án thì sao không đưa lời giả coi giải sao đặng biết đúng biết sai chỗ nào mà sửa!
 
$k=m\omega ^{2}=0,04.50^{2}=100 \ \text{N}/\text{m}$

$x^{2}=A^{2}-\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}\approx 169cm$

$W_{t}=\dfrac{1}{2}kx^{2}=8,45.10^{3}$
Mình làm vậy không bít có đúng k ^_^
 
Ra đáp án thì sao không đưa lời giả coi giải sao đặng biết đúng biết sai chỗ nào mà sửa!
Gỉai \omega = 5
dùng công thức : v= \omega $\sqrt{{A.A}-x^{2}}$
\Rightarrow giá trị tuyệt đối của x là 12(cm) = $\dfrac{12}{13}$A
\Rightarrow động năng = $\dfrac{25}{144}$ thế năng mà năng lượng không đổi từ đó tính ra thế năng là 7,2.10$^{-3}$
 
Bài toán
Một vật có khối lượng bằng 40g, dao động điều hòa chu kì 0,4\pi (s) và có biên độ 13cm. Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng:
A. 3,45.10$^{-3}$
B. 5,4.10$^{-3}$
C. 4,8.10$^{-3}$
D. 6,9.10$^{-3}$
Mình ra đáp án là 7,2.10$^{-3}$
Các em tính phức tạp vậy!
Tần số góc $$\omega =\dfrac{2\pi }{T}=5 \left(rad\right)$$ Động năng tại vị trí có vận tốc $v=25 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ là $$E_{\text{đ}}=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}.0,04.0,25^2=1,25.10^{-3} \left(J\right)$$ Cơ năng của hệ $$E=\dfrac{1}{2}m\omega ^2A^2=\dfrac{1}{2}.0,04.5^2.0,13^2=8,45.10^{-3} \left(J\right)$$ Thế năng của vật tại thời điểm đó là $$E_t=E-E_{\text{đ}}=8,45.10^{-3}-1,25.10^{-3}=7,2.10^{-3} \left(J\right)$$
............................
Lưu ý: Trong một dao động điều hòa tổng quát thì
  1. Động năng của vật $$E_{\text{đ}}=\dfrac{1}{2}mv^2$$
  2. Thế năng của vật $$E_t=\dfrac{1}{2}m\omega ^2x^2\qquad \left(1\right)$$
  3. Cơ năng $$E=E_{\text{đmax}}=E_{tmax}=\dfrac{1}{2}m\omega ^2A^2$$
Đối với con lắc lò xo thì $\omega ^2=\dfrac{k}{m}$ với $k$ là độ cứng của lò xo nên biểu thứ thế năng trở thành $$E_t=\dfrac{1}{2}kx^2\qquad \left(2\right)$$ Đối với con lắc đơn thì $\omega ^2=\dfrac{g}{l}$ và quan hệ giữa li độ dài và li độ góc là $x=l\alpha$ nên biểu thưc thế năng trở thành $$E_t=mgl\alpha^2 \qquad \left(3\right)$$ Thiết nghĩ các em học sinh cần phân biệt để sử dụng cho đúng, không có đánh tráo các khái niệm với nhau.

Khi là con lắc đơn ta dùng công thức $\left(3\right)$, khi là con lắc lò xo ta dùng công thức $\left(2\right)$, khi nói chung chung là "chất điểm dao động điều hòa" ta dùng công thức $\left(1\right)$.
 
Last edited:
Gỉai \omega = 5
dùng công thức : v= \omega $\sqrt{{A.A}-x^{2}}$
\Rightarrow giá trị tuyệt đối của x là 12(cm) = $\dfrac{12}{13}$A
\Rightarrow động năng = $\dfrac{25}{144}$ thế năng mà năng lượng không đổi từ đó tính ra thế năng là 7,2.10$^{-3}$
$\omega =\dfrac{2\pi }{T}=5$
$ \Rightarrow $ Cơ năng: $W=\dfrac{1}{2}m.\omega ^2A^2=...$
$ \Rightarrow W_{t}=W-W_{đ}$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
L Khi vật có vận tốc $10\sqrt{10}$ thì gia tốc có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x=1 cm tới vị trí có tọa Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Khi đặt con lắc trên vào trong điện đều có $E = 5.106 V/m$ nằm ngang thì vị trí cân bằng mới của vật Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
thoheo Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
toanprocute1996 Khi qua vị trí thấp nhất vật có tốc độ đối với toa xe là Bài tập Dao động cơ 7
Gem Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đần hồi của lò xo bằng? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng Bài tập Dao động cơ 17
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
D Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 7
huynhcashin Khi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật có độ lớn là: Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn Bài tập Dao động cơ 14
tien dung Khi đó vật 2 có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Lực đàn hồi tổng hợp tác dụng lên vật khi vật có li độ 1 cm là? Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
T Vận tốc của vật khi có li độ x=3 cm Bài tập Dao động cơ 1
Phan Anh Nguyên Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
P Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực tác dụng vào vật bằng $(2-\sqrt{3})$ N; ta có $a_0$bằng: Bài tập Dao động cơ 3
Heavenpostman Tốc độ lớn nhất của vật khi về đến vị trí cân bằng có giá trị là Bài tập Dao động cơ 3
K Khi đó vật thứ nhất có li độ bằng Bài tập Dao động cơ 5
ShiroPin Khi hai vật đang ở VTCB người ta đốt sợi dây chỉ cho vật $m_2$ rơi xuống thì vật $m_1$ có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Lực căng của dây treo quả nặng khi nó ở biên là bao nhiêu khi vật có m= 200g. Bài tập Dao động cơ 1
superstar Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động của $A_2$ có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Khi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất, vật có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
ShiroPin Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_2$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_{2}$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi tốc độ của vật có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại thì độ lớn của lực phục hồi lúc đó bằng Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khi tham gia đồng thời hai dao động, vật có vận tốc? Bài tập Dao động cơ 3
2 Thời gian từ lúc thả vật chuyển động đến khi lực đàn hồi có độ lớn bằng 0 lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top