Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB

Bài toán
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp tại A và B cùng pha. Biết khoảng cách A và B là 33cm và bước sóng trên mặt chất lỏng là 6cm. Điểm M trên mặt chất lỏng sao cho tam giác MAB đều. Tại điểm N trên cạnh MA có cực đại giao thoa thì khoảng cách ngắn nhất từ N đến AB là
A. 1,67cm
B. 1,57cm
C. 1,41cm
D. 2,83cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
3.jpg

Cực đại thì $ d_2 - d_1 = k \lambda $, tính trên đoạn MA thì cực đại gần A nhất (để khoảng cách cực tiểu) là bậc 5.
Từ đây giải đc các giá trị khoảng cách, nhưng mình tính ra 1,76 ^^
 
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp tại A và B cùng pha. Biết khoảng cách A và B là 33cm và bước sóng trên mặt chất lỏng là 6cm. Điểm M trên mặt chất lỏng sao cho tam giác MAB đều. Tại điểm N trên cạnh MA có cực đại giao thoa thì khoảng cách ngắn nhất từ N đến AB là
A. 1,67cm
B. 1,57cm
C. 1,41cm
D. 2,83cm
Bài này chắc là 1,76 thì phải
 
Ta có: N là điểm giao thoa cực đại $ \Rightarrow BN-NA=k\lambda$
Để khoảng cách từ $N$ đến $AB$ là nhỏ nhất $ \Rightarrow $ k lớn nhất nhất $ \Rightarrow k=5$
$ \Rightarrow BN-AN=30$
Ta lại có: $AN^2-AH^2=BN^2-BH^2$
mà tam giác AMB đều $ \Rightarrow AH=AN\cos {60}$
$ \Rightarrow AN^2-\dfrac{AN^2}{4}=\left(30+AN \right)^2-\left(33- \dfrac{AN}{2}\right)^2$
$ \Rightarrow AN=...$
$ \Rightarrow NH=...$
 
Last edited:
Bài toán
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp tại A và B cùng pha. Biết khoảng cách A và B là 33cm và bước sóng trên mặt chất lỏng là 6cm. Điểm M trên mặt chất lỏng sao cho tam giác MAB đều. Tại điểm N trên cạnh MA có cực đại giao thoa thì khoảng cách ngắn nhất từ N đến AB là
A. 1,67cm
B. 1,57cm
C. 1,41cm
D. 2,83cm
Đây là một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quen thuộc. Trình tự giải có thể nói chung thành các bước như sau:

Giả sử $N$ là điểm thỏa mãn yêu cầu của đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 và có khoảng cách từ $N$ đến hai nguồn lần lượt là $d_1$ và $d_2$.

Bước 1: Tính số số cực đại (hoặc cực tiểu nếu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi cực tiểu) giao thoa trên đoạn $AB$ (dây cũng chính là số cực đại trong trường giao thoa). Dựa vào yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta đánh giá điểm $N$ nằm trên cực đại ứng với giá trị $k$ xác định, và ta có $$d_2-d_1=k\lambda \qquad \qquad \left(1\right)$$
Bước 2: Từ các tính chất hình học của điểm $N$ ta xây dựng một phương trình chứa $d_1$ và $d_2$, gọi nó là phương trình $\left(2\right)$. Phương trình $\left(2\right)$ này là rất đa dạng tùy vào từng quan hệ hình học của mỗi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán.

Từ $\left(1\right)$ và $\left(2\right)$ ta giải được $d_1$ và $d_2$ là có thể xác định chính xác điểm $N$ nằm đâu và suy ra cái đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi.
................................................................
FFH.png

Ta có $$\dfrac{AB}{\lambda}=\dfrac{33}{6}=5,5$$
Suy ra trên đoạn $AB$ có $11$ cực đại giao thoa. Vì $N$ gần $A$ nhất nên $N$ nằm trên cực đại ứng với $k=5$ như hình vẽ và ta có $$d_2-d_1=5\lambda =30 cm \Rightarrow d_2=d_1+30$$
Xét $\Delta NAB$, áp dụng định lý hàm số cos, ta có: $$d_2^2=d_1^2+AB^2-2d_1.AB.\cos 60^0$$ $$\Leftrightarrow \left(d_1+30\right)^2=d_1^2+33^2-2.d_1.33.\dfrac{1}{2}\quad \Leftrightarrow \quad d_1\approx 2,03 cm$$
Khoảng cách từ $N$ đến $AB$ là $$AH=d_1.\sin 60^0=2,03.\dfrac{\sqrt{3}}{2}\approx 1,76 cm$$
Vậy trong các phương án lựa chọn trong đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì không có phương án phù hợp.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
V Trên mặt nước có BA nguồn sóng. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là ? Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
Gem Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trên dây có cùng biên độ là a và dao động ngược pha là??? Bài tập Sóng cơ 3
$\pi^{2}$ Khoảng cách MI ngắn nhất là: Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
W Khoảng cách MO ngắn nhất. Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm khoảng cách ngắn nhất từ M tới đường thẳng qua $O_1 O_2$ Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $ xx'$ Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ đến $S_1$ Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất của điểm $M$... Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất??? Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách AB Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách MP bằng ? Bài tập Sóng cơ 3
N Khoảng cách BC là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách CM là Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ M đến S1 là Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách AM là? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top