Chọn phương án chính xác nhất?

Bài toán
Trên một sợi dây dài $30\left( cm \right)$, hai đầu cố định đang có sóng dứng. Trên dây có tất cả $2$điểm $M,N$dao động với biên độ cực đại là $2\left( cm \right)$. Chọn phương án chính xác nhất?
A. $MN<15,6\left( cm \right)$
B. $MN>15,1\left( cm \right)$
C. $MN=30\left( cm \right)$
D. $MN=15\left( cm \right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Chọn kết luận đúng Bài tập Sóng cơ 0
BackSpace Chọn câu đúng. Bài tập Sóng cơ 1
Oneyearofhope Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 11
A Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng: Bài tập Sóng cơ 3
huynhcashin Chọn câu sai về sóng âm Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Chọn câu sai về sóng dừng Bài tập Sóng cơ 4
M Chọn đáp án SAI khi nói về sóng âm Bài tập Sóng cơ 12
banana257 Chọn câu sai Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
Phương Dung Phương trình sóng cơ Bài tập Sóng cơ 10
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Phương trình sóng tại M là ? Bài tập Sóng cơ 1
dhdhn Phương trình sóng tại A là? Bài tập Sóng cơ 5
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
M Viết phương trình sóng tại A và B Bài tập Sóng cơ 3
superstar Viết phương trình dao động tại C Bài tập Sóng cơ 1
S Phương trình dao động của điểm M ở cách nguồn A 1,6m là Bài tập Sóng cơ 1
Hoàng Phong Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm Bài tập Sóng cơ 14
A Tũn Phương trình dao động của nguồn S Bài tập Sóng cơ 3
Trần Hoài Nghĩa Tìm phương trình sóng tại M. Bài tập Sóng cơ 3
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable B nhất có phương trình sóng $u=a\sin(10\pi t)$ cách B 1 khoảng là: Bài tập Sóng cơ 0
huynhcashin Cường độ âm tỉ lệ với bình phương biên độ âm Bài tập Sóng cơ 3
Đ Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
levietnghials Một sợi dây dài, 1 đầu dây được kích thích dao động theo phương trình: $u=4.cos2\pi t(mm)$ Bài tập Sóng cơ 1
T Xác định biên độ và phương truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Điếm M gần B nhất có phương trình sóng cách B một khoảng Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top