Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm

Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng và cùng chiều lúc t0 = 0. Sau thời gian t, hai con lắc lại cùng về vị trí cân bằng và cùng chiều một lần nữa. Lấy g = $\pi $^2 m/s^2. Chọn kết quả đúng về thời gian t trong các kết quả dưới đây:
A. 20s
B. 12s
C. 8s
D. 14,4s
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất giữa hai lần con lắc có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
SuMmer Con lắc lò xo hai vật tách nhau Bài tập Dao động cơ 5
Mến Chiều dài dây của một trong hai con lắc Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
L Động năng con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 10
Hinta Vũ Ngọc Anh Hai con lắc lò xo song song Bài tập Dao động cơ 16
hau dau Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi động năng của con lắc thứ nhất cực đại bằng W thì động năng của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Thời gian giữa 2 lần liên tiếp hai con lắc qua VTCB theo cùng 1 chiều là? Bài tập Dao động cơ 1
A Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ trung bình của con lắc lò xo giữa hai lần va chạm Bài tập Dao động cơ 5
M Khoảng thời gian ngắn nhất hai con lắc ngược pha nhau là: Bài tập Dao động cơ 5
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
chinhanh9 Hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian ngắn nhất bằng? Bài tập Dao động cơ 1
H Hỏi sau ít nhất bao lâu hai con lắc cùng gặp nhau và cùng chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Khi động năng của con lắc một cực đại là W thì động năng của con lắc hai là: Bài tập Dao động cơ 4
R Quan hệ giữa biên độ góc của hai con lắc là? Bài tập Dao động cơ 1
cựL nễyugN Khi gặp nhau, tỉ số động năng của con lắc thứ hai và của con lắc thứ nhất là Bài tập Dao động cơ 15
sooley Số lần hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược nhau là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 2
T Số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau: Bài tập Dao động cơ 2
L Thời gian giữa hai lần liên tiếp hai con lắc qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều là Bài tập Dao động cơ 3
banana257 Động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
N Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này ? Bài tập Dao động cơ 1
N Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là: Bài tập Dao động cơ 1
hongmieu Sau thời gian $t=110 s$, số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau là ba Bài tập Dao động cơ 6
N Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau bằng: Bài tập Dao động cơ 4
H Khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Tỉ số biên độ góc hai con lắc Bài tập Dao động cơ 4
U Bài toán con lắc lò xo với hai vật Bài tập Dao động cơ 1
T Tính động năng của con lắc thứ hai Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Tỉ số chiều dài của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Tỉ số cơ năng của hai con lắc sau khi đổi chiều điện trường Bài tập Dao động cơ 2
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top