Khi đưa đồng hồ lên độ cao 500m thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy

Bài toán
Một đồng hồ đếm dây sử dụng con lắc đơn chạy đúng ở mặt đất, biết bán kings trái đất là R=6400km. Khi đưa đồng hồ lên độ cao 500m thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy
A. Nhanh 3,375s
B. Chậm 3,375s
C. Nhanh 6,75s
D. Chậm 6,75s
 
Thời gian đồng hồ chạy chậm đi do độ cao:
$\Delta t=\dfrac{h}{R}\theta =\dfrac{500}{6400.10^{3}}.86400=6.75s$
Trong đó: h: độ cao so với mặt đất (m)
R: bán kính trái đất
$\theta $: thời gian khảo sát (s)
P/s: Cái này em chỉ học vẹt qua công thức thôi, chứ không biết gì đâu :3
 

Quảng cáo

Top