Tức thời Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là

Bài toán
Đặt một điện áp xoay chiều $u=U_o\cos \omega t$(V) vào mạch RLC nối tiếp. Tại thời điểm $t_1$ các giá trị tức thời là $u_L=-10\sqrt{3}(V);u_C=30\sqrt{3}(V);u_R=15(V)$. Tại thời điểm $t_2$ các giá trị tức thời là $u_P=20(V);u_C=-60(V); u_R=0(V)$.
Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là:
A. $40V$
B. $50V$
C. $60V$
D. $40\sqrt{3}V$
 
Mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như thế này không giải chung là lập $\left(\dfrac{u_R}{U_{oR}} \right)^2 + \left(\dfrac{u_{LC}}{U_{oLC}}\right)^2=1$
Nhưng tớ chẳng bao giờ làm vậy cả. Thấy mấy điểm mấu chốt về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này là thường cho $t_1$ và $t_2$ vuông pha nhau nên tớ suy ra luôn $u_L=20 , u_C = 60 , u_R=30$ Suy ra $u = 50$ (V)
 
Bài toán
Đặt một điện áp xoay chiều $u=U_o\cos \omega t$(V) vào mạch RLC nối tiếp. Tại thời điểm $t_1$ các giá trị tức thời là $u_L=-10\sqrt{3}(V);u_C=30\sqrt{3}(V);u_R=15(V)$. Tại thời điểm $t_2$ các giá trị tức thời là $u_P=20(V);u_C=-60(V); u_R=0(V)$.
Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là:
A. $40V$
B. $50V$
C. $60V$
D. $40\sqrt{3}V$
Thời điểm $t_2$ có $u_L=U_{Lo};u_C=U_{Co}$ (xét về độ lớn)
thật vậy: thời điểm $t_2$ gọi $u_{R}=R.I_o.\cos\varphi _2=0\Rightarrow \varphi _2=\dfrac{\pi }{2}$ (ta chọn lấy 1 giá trị bất kì của $\varphi _2$ sao cho $u_R=0$)
khi đó $u_{L}=Z_L.I_o.\cos(\dfrac{\pi }{2}+\dfrac{\pi }{2})=-Z_L.I_o=-U_{Lo}$
còn $u_{C}=Z_C.I_o.\cos(\dfrac{\pi }{2}-\dfrac{\pi }{2})=Z_C.I_o=-U_{Co}$

Thời điểm $t_1$: $u_{R}=R.I_o.\cos\varphi _1=U_{Ro}.\cos\varphi _1=15$;
$u_{L}=Z_L.I_o.\cos(\varphi _2+\dfrac{\pi }{2})=20\cos(\varphi _2+\dfrac{\pi }{2})=-10\sqrt{3}$
$u_{C}=Z_C.I_o.\cos(\varphi _2-\dfrac{\pi }{2})=60\cos(\varphi _2-\dfrac{\pi }{2})=30\sqrt{3}$
suy ra ta chọn được 1 giá trị $\varphi _1=\dfrac{\pi }{3}\Rightarrow u_{Ro}=30V$
Có $U_{Lo}=20V;U_{Co}=60V;U_{Ro}=30V=>U_o=50V$
Chọn B.
p/s: xong rồi đó mèo đen :D.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
lethisao Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 9
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
manhktnd98 Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ là Bài tập Điện xoay chiều 4
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP f biến thiên Điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 11
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
N Điều chỉnh điện dung của tụ thì tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM} + U_{BM}$ đạt cực đại bằng $U_{a}$ . Bài tập Điện xoay chiều 7
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì tần số phải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng luyên Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 12
GS.Xoăn Tức thời Điện áp cực đại hai đầu AB gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Joyka L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 6
Muộn L biến thiên Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì giá trị của $Z_{L}$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Duy Khôi Khi điều chỉnh C, điện áp hai đầu A,M đạt cực đại. Gía trị R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
Bo Valenca Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 0
T f biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 15
Thảo Bùi Điện áp cực đại giữa M và N là Bài tập Điện xoay chiều 1
Xiwang Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp cực đại hai đầu tụ điện gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 14
H Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UAM cực đại. Tính L2 Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin C biến thiên Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
P C biến thiên Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên chính nó cực đại thì biểu thức điện áp của đoạn PM là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Truyền tải điện Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100 lần thì điện áp giữa hai cực của một trạm phát Bài tập Điện xoay chiều 0
K Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Truyền tải điện Điện áp hai cực của mọt trạm phát điện cần tăng bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
Spin9x Lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đạt cực đại thì điện áp giữa hai đầu điện trở là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
sooley Biểu thức điện áp cực đại ở hai đầu điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 3
C Điện áp giữa hai cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 100 lần Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch NB đạt cực đại thì điện dung tụ C bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
N Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cực đại $\omega =\omega _{R}$ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
daodongco Để điện áp giữa hai bản tụ điện cực đại thì phải điều chỉnh tần số f với giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 9
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ điện bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 3
N Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì độ tự cảm cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top