Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ???

Bài toán
Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f, cùng pha, tốc độ truyền sóng là 50 m/s. Kết quả cho thấy trên nửa đường thẳng kẻ từ A và vuống góc với AB chỉ có 3 điểm theo thứ tự M, N , P dao động với biên độ cực đại, biết MN= 6,767 cm. NP= 15.3 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng???
A. 10cm
B. 16cm
C. 19cm
D. 25 cm
 
Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f, cùng pha, tốc độ truyền sóng là 50 m/s. Kết quả cho thấy trên nửa đường thẳng kẻ từ A và vuống góc với AB chỉ có 3 điểm theo thứ tự M, N , P dao động với biên độ cực đại, biết MN= 6,767 cm. NP= 15.3 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng???
A. 10cm B. 16cm C. 19cm D. 25 cm
Gọi đoạn $AM=x$cm $AB=y$ cm
Theo giả thiết thì tại M ứng với$k=-3$ ta có pt
$x-\sqrt{x^{2}+y^{2}}=-3\lambda $
Tương tự cũng có 2 pt nữa tại N P
3 phương trình 3 ẩn giải được :v :v
klq nhưng b thi dược à????
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
N Khoảng cách nhỏ nhất giữa A, B là: Bài tập Sóng cơ 4
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
G Khoảng cách giữa 5 nút liên tiếp là: Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
hang49 Khoảng cách xa nhất giữa MN và AB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm a,b Bài tập Sóng cơ 7
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
inconsolable Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Khoảng cách giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 5
Gem Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trên dây có cùng biên độ là a và dao động ngược pha là??? Bài tập Sóng cơ 3
tien dung Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên cực đại Bài tập Sóng cơ 3
Vua Độc Dược Khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha, có biên độ bằng nửa biên độ ở bụng là ?? Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Khoảng cách gần nhất giữa A và B Bài tập Sóng cơ 1
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
Đ Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là Bài tập Sóng cơ 1
S Khoảng cách giữa 2 điểm A, C là Bài tập Sóng cơ 0
T Bước sóng là bao nhiêu khi khoảng cách giữa M và nút gần nhất là 6cm? Bài tập Sóng cơ 4
Đ Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B Bài tập Sóng cơ 7
S Khoảng cách nhỏ nhất giữa M và N là Bài tập Sóng cơ 3
C Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 6
__Black_Cat____! Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động với biên độ tổng hợp bằng 0,5cm Bài tập Sóng cơ 10
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách giữa $9$ điểm dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ liên tiếp trên $S_1S_2$ là Bài tập Sóng cơ 13
B Khoảng cách giữa hai điểm MN nhận giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 1
H Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 1
thiencuong_96 Dây hai đầu cố định. Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A. Bài tập Sóng cơ 3
T Khoảng cách giữa hai giá trị tần số liên tiếp xảy ra hiện tượng sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top