L biến thiên Công suất toàn mạch không thể nhận giá trị P nào dưới đây

Bài toán
Đặt điện áp u=200√2cos(100πt) V lên hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh trong đó R=100 Ω, C=100/π µF. Điều chỉnh L trên toàn dải thì chỉ tìm được duy nhất một giá trị của L khác không để công suất tiêu thụ trên toàn mạch nhận giá trị P cho trước. Công suất toàn mạch không thể nhận giá trị P nào dưới đây?
A. 220W
B. 400W
C. 150W
D. 180W
 
Đặt điện áp u=200√2cos(100πt) V lên hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh trong đó R=100 Ω, C=100/π µF. Điều chỉnh L trên toàn dải thì chỉ tìm được duy nhất một giá trị của L khác không để công suất tiêu thụ trên toàn mạch nhận giá trị P cho trước. Công suất toàn mạch không thể nhận giá trị P nào dưới đây?
A. 220W B. 400W C. 150W D. 180W
Để tồn tại r,$Z_L≥175$ nên $P≤263W$
 
Dựa vào đồ thị nhận thấy, do chỉ tìm được duy nhất 1 giá trị của $L$ thỏa mãn $P$ cho trước nên có 2 trường hợp
1) P đạt giá trị cực đại, mạch xảy ra cộng hưởng $\rightarrow P_{max}=400W$
2) P có giá trị nhỏ hơn công suất tại thời điểm $L=0$ $\rightarrow P< 200W $
Vậy chọn A.
Bài này có liên quan gì đến $r$ đâu Kiên.
 

Attachments

Quảng cáo

Top