Tính góc chiết quang A

Bài toán
Một lăng kính tam giác ABC có chiết suất $n=\sqrt 3$. Tia sáng tới mặt AB cho tia ló với góc lệch cực tiểu đúng bằng góc chiết quang A. Tính góc chiết quang A.
 
Lời giải

$D_{min}=A \Rightarrow 2i-A=A \Rightarrow i=A$
$r=\dfrac{A}{2} \Rightarrow \sin A=n\sin \dfrac{A}{2}$
Vậy $2\sin \dfrac{A}{2}\cos \dfrac{A}{2}=n\sin \dfrac{A}{2}$
$ \Rightarrow A=60^0$
 

Quảng cáo

Top