Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,21mm và 0,15mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên).
A. x = 1,2n + 3,375 (mm).
B. x = 1,05n + 4,375 (mm).
C. x = 1,05n + 0,525 (mm).
D. x = 3,2n (mm)
 
2 vân tối trùng nhau khi $x_1=x_2$ suy ra
$\left({{k_1} + \dfrac{1}{2}} \right){i_1} = \left({{k_2} + \dfrac{1}{2}} \right){i_2} \Rightarrow \dfrac{{2{k_1} + 1}}{{2{k_2} + 1}} = \dfrac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \dfrac{{0,15}}{{0,21}} = \dfrac{5}{7}$
$\Rightarrow 2{k_1} + 1 = 5(2n + 1)$
$\Rightarrow {x_ \equiv } = 5(2n + 1) \cdot \dfrac{{{i_1}}}{2} = 5(2n + 1) \cdot \dfrac{{0,21}}{2} = 1,05n + 0,525$
 

Quảng cáo

Top