Mối liên hệ giữa $\lambda_1$ và $\lambda_2$ là

Bài toán
Khi electron trong nguyên tử Hidro chuyển từ quỹ đạo dừng n=3 về quỹ đạo dừng n=1 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng $\lambda_1$. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng n=5 về quỹ đạo dừng n=2 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng $\lambda_2$. Mối liên hệ giữa $\lambda_1$ và $\lambda_2$ là
A. $\lambda_2$=4$\lambda_1$
B. 27$\lambda_2$=128$\lambda_1$
C. 189$\lambda_2$=800$\lambda_1$
D. $\lambda_2$=5$\lambda_1$
 
Bài toán
Khi electron trong nguyên tử Hidro chuyển từ quỹ đạo dừng n=3 về quỹ đạo dừng n=1 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng $\lambda_1$. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng n=5 về quỹ đạo dừng n=2 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng $\lambda_2$. Mối liên hệ giữa $\lambda_1$ và $\lambda_2$ là
A. $\lambda_2$=4$\lambda_1$
B. 27$\lambda_2$=128$\lambda_1$
C. 189$\lambda_2$=800$\lambda_1$
D. $\lambda_2$=5$\lambda_1$
12923117_736286789841199_146107370276777140_n.jpg
 
Bài toán
Khi electron trong nguyên tử Hidro chuyển từ quỹ đạo dừng n=3 về quỹ đạo dừng n=1 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng $\lambda_1$. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng n=5 về quỹ đạo dừng n=2 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng $\lambda_2$. Mối liên hệ giữa $\lambda_1$ và $\lambda_2$ là
A. $\lambda_2$=4$\lambda_1$
B. 27$\lambda_2$=128$\lambda_1$
C. 189$\lambda_2$=800$\lambda_1$
D. $\lambda_2$=5$\lambda_1$
Từ n3 đến n1 ta có -13.6/(3^2) + 13.6/1 = hc/lamda1 = 544/45

từ n5 đến n2 ta có -13.6/(5^2) +13.6/4 = hc/ lamda2 = 357/125

$\Rightarrow$ lamda1/lamda2 = 189/800 $\Rightarrow$ 189lamda2 = 800lamda1
 

Quảng cáo

Top