Độ tự cảm của cuộn dây là :

Bài toán
Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần có giá trị 100 ôm, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị ổn định, có tần số góc thay đổi được, Thay đổi tần số góc, khi omega=omega1=200pi(rad/s) thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại, khi omega=omega2=50pi(rad/s) thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị:
A. 2/3pi(H)
B. (căn 2/3)*1/pi (H)
C. căn 2/3pi (H)
D. 4/9pi (H)
 
Từ Thay đổi tần số góc cho cuộn cảm cực đại và trên tụ cực đại ta được:
$\left\{\begin{matrix}
\omega _C.\omega _L=\dfrac{1}{LC} & \\
\dfrac{\omega _C}{\omega _L}=1-\dfrac{R^2C}{2L}\left(>0\right)&
\end{matrix}\right.$
Đây bạn thế vào là ra kết quả nha.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
CrapWolf Độ tự cảm của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 8
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Độ tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Độ tự cảm $L$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân L biến thiên Để $U_{LC} = 0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Độ tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 4
GS.Xoăn L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Độ tự cảm của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer L biến thiên Tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Độ tự cảm lớn nhất của cuộn dây có thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Mai Bò L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó?? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 L biến thiên Để điện áp đoạn LC bằng 0 thì độ tự cảm của cuộn dây phài bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
Mink Pycee Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 4
highhigh f biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 L biến thiên Giá trị độ tự cảm L tìm được có thể là Bài tập Điện xoay chiều 8
hang49 Tính độ tự cảm của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 10
N Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 4
cuonghp96 C biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 4
hang49 Tỉ lệ độ tự cảm cuộn 1 và 2 là: Bài tập Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 Bóng đèn bình thường khi độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
tandatinfotech Độ tự cảm L và điện dung C là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Độ tự cảm L có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị $2L_O$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
thehiep Điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn dây là?: Bài tập Điện xoay chiều 1
hoaluuly777 Điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
minh f biến thiên Tìm độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 f biến thiên Giá trị của độ tự cảm $L$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
adamdj Độ tự cảm L là Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Độ tự cảm L của cuộn cảm thần có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
liked Tìm điện trở và độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tức thời Độ tự cảm của cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Lệch pha Tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây $\dfrac{L_{1}}{L_{2}}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Độ tự cảm của cuộn dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì độ tự cảm cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
N R biến thiên Để khi R thay đổi mà điện áp hiệu dụng $U_{AM}$ không đổi thì giá trị của độ tự cảm là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N Độ tự cảm L của cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Lệch pha Tìm tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 MPĐ Để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì độ tự cảm $L_2$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 4
D MPĐ Độ tự cảm $L_2$ bằng bao nhiều Bài tập Điện xoay chiều 7
superstar Xác định điện dung của tụ điện , điện trở r và cùng độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 0
T L biến thiên Để $U_{LC}=0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top