MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp

Bài toán
Cuộn sơ cấp của 1 máy biến thế có 1000 vòng, điện trở thuần là r=5 $\Omega $, độ tự cảm của cuộn dây là L=$\dfrac{0.05}{\pi }$ H. Cuộn thứ cấp có 2000 vòng, thuần cảm. Hiệu điện thế hiệu dụng đặt vào cuộn sơ cấp là U, f=50Hz. Xác định hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp.
 
Last edited:
$Z_L=5, Z=5\sqrt{2}\Omega \rightarrow U_r=U_L=\dfrac{U}{\sqrt{2}} $

Ta có:
$\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{e_1}{e_2}=\dfrac{U_L}{U_2}=\dfrac{1}{2}=\dfrac{\dfrac{U}{\sqrt{2}}}{U_2}\rightarrow U_2=\sqrt{2}U$
Trong đó:
  • Suất điện động của cuộn sơ cấp gây ra bởi cuộn cảm nên $e_1=U_L$
  • $e_2=U_2$ bởi cuộn thứ cấp là thuần cảm không có điện trở
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Thu Huyền MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Xác định giá trị hiệu dụng dòng điện trong mạch? Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
P Xác định điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
C Xác định giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 3
skylinehermes Xác định dòng điện hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 7
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
cựL nễyugN Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện có động cơ điên và cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Xác định hiệu điện thế cực đại hai đầu AB? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Xác định cường độ hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
B C biến thiên Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
H Lệch pha Xác định giá trị $U_0 $ với hiệu điện thế tức thời $u_{AN}$ lệch pha so với $u_{MB}$ là $\dfrac{\pi Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 f biến thiên Xác định tần số góc $\omega$ để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu Bài tập Điện xoay chiều 3
T Lệch pha Xác định hiệu điện thế hiệu dụng của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Cho $L,r$ và $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 11
T Lệch pha Xác định hiệu điện thế hiệu dụng của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Tinh Hoang Xác định tên hai phần tử trên và giải thích? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch khi khóa K đóng Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer Lệch pha Xác định $U_{0}$, L,C Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Xác định hệ số công suất trong 2 trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 5
Xuân Thành L biến thiên Xác định hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 5
S MBA Xác định $\frac{Z_{L}}{r}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin Xác định khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ tính từ thời điểm $t_{1}$ để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Xác định khoảng thời gian ngắn nhất để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Xác định U Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện có độ lớn nhỏ hơn 2A trong 1s? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện đổi chiều lần thứ 2011 kể từ thời điểm ban đầu. Bài tập Điện xoay chiều 0
LeLinh f biến thiên Xác định mối liên hệ giữa R và L là: Bài tập Điện xoay chiều 1
To_Be_The_Best Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong $1 s$ Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin f biến thiên Xác định giá trị thứ hai $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Phan Đức Hiếu C biến thiên Xác định góc lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 7
ShiroPin R biến thiên Xác định giá trị cực đại của công suất trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
superstar Hãy xác định các đại lượng cần đo Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tức thời Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 17
Sao Mơ Xác định hệ số công suất của mạch tương ứng Bài tập Điện xoay chiều 3
N R biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 4
D Lệch pha Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng Bài tập Điện xoay chiều 11
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top