Công thức bảo toàn năng lượng là gì?

Bài toán
Trình bày công thức bảo toàn năng lượng và bảo toàn động năng? Và chú giải các yếu tố trong đó.
 
Bảo toàn năng lượng không có công thức cụ thể vì năng lượng là một khái niệm rất rộng. Động năng cũng không có định luật bảo toàn mà chỉ có đl bảo toàn cơ năng (cơ năng =động năng+thế năng). "Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực thế thì cơ năng bảo toàn". Ví dụ nếu vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi thì $\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}kx^2$=hằng số
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
My sky Khi nào cần dùng bảo toàn cơ năng và bảo toàn động lượng? Lí thuyết Các định luật bảo toàn 1

Quảng cáo

Top