Khoảng cách MO là

Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau $24 cm$, dao động theo phương thẳng đứng với tần số $50 Hz$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động ngược pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là
A. $5\sqrt{6} cm$
B. $6\sqrt{5} cm$
C. $4\sqrt{5} cm$
D. $4\sqrt{6} cm$
 
Hướng dẫn bạn làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như sau :
Viết phương trình dao động của điểm bất kỳ trên đường trung trực của AB : $u=2A\cos \left[\dfrac{\pi \left(d_{2}-d_{1} \right)}{\lambda } \right].\cos \left[\omega t-\dfrac{\pi .\left(d_{1}+d_{2} \right)}{\lambda} \right]$
Vì $d_{1}=d_{2}=d$ nên phương trình trên viết lại là : $u=2A\cos \left[\omega t-\dfrac{2\pi d}{\lambda} \right]$
Dễ dàng tìm được $\lambda =\dfrac{v}{f}=\dfrac{6}{50}=12cm$
Như vậy, phương trình tại O sẽ là $u_{O}=2A\cos \left(\omega t-2\pi \right)$ Như vậy là O cùng pha với nguồn. Nếu M ngược pha với O tức là M cũng ngược pha với nguồn, vậy tương tự viết lại phương trình giao thoa tại điểm M, để M ngược pha với nguồn, ta có : $\dfrac{\pi 2d}{\lambda }=\left(2k+1 \right)\pi \Rightarrow d=\left(k+\dfrac{1}{2} \right)\lambda $
Đến đây bạn chỉ việc cho bất đẳng thức sau để tìm k : $d\geq \dfrac{AB}{2}$
Dễ dàng nhận ra $k\geq 1$ , M gần O nhất thì ta lấy giá trị nhỏ nhất của k.
Như vậy sẽ chọn k = 1. Vì vậy $d=18cm$ . Sử dụng định lý Pythagore, ta tính được MO là : $MO=\sqrt{d^{2}-\left(\dfrac{AB}{2} \right)^{2}}=6\sqrt{5}cm$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách BC là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách CM là Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ M đến S1 là Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách AM là? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
T Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
V Trên mặt nước có BA nguồn sóng. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là ? Bài tập Sóng cơ 1
L Khoảng cách lớn nhất mà hai vật có thể đạt được là? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Khoảng cách từ M đến AB có thể là? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Khoảng cách từ M đến AB có thể là? Bài tập Sóng cơ 0
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
M Khoảng cách S1S2 là Bài tập Sóng cơ 0
N Khoảng cách nhỏ nhất giữa A, B là: Bài tập Sóng cơ 4
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
please help Khoảng cách MN là? Bài tập Sóng cơ 1
D Khoảng cách AC có giá trị là Bài tập Sóng cơ 3
Quyết Tâm Học Khoảng cách là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
GS.Xoăn Khoảng cách $d$ là: Bài tập Sóng cơ 6
Kate Spencer Khoảng cách MN là ? Bài tập Sóng cơ 4
G Khoảng cách giữa 5 nút liên tiếp là: Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách tử M đến AB có thể là: Bài tập Sóng cơ 0
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
M Điểm M cách nguồn S1 một khoảng là ? Bài tập Sóng cơ 1
proboyhinhvip Khoảng cách MB là Bài tập Sóng cơ 7
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
B Khoảng cách CM là: Bài tập Sóng cơ 1
JDieen XNguyeen Khoảng cách $MN$ là Bài tập Sóng cơ 8
L Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
chinhanh9 Khoảng cách MO là? Bài tập Sóng cơ 2
K Khoảng cách ON là??? Bài tập Sóng cơ 1
T Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 7
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
Gem Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trên dây có cùng biên độ là a và dao động ngược pha là??? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top