Lý thuyết về điện trường điện tích

Câu hỏi
Một quả cầu nhiễm A nhiễm điện dương đặt lại gần 1 quả cầu B trung hòa về điện được nối đất. Hỏi quả cầu B có điện tích hay không? Tại sao? Trong 2 trường hợp:
1, Đặt quả cầu A ra xa B rồi cắt dây nối đất
2, Cắt dây nối đất rồi đặt quả cầu A ra xa B
Câu hỏi
Sau khi đi qua 2 điểm M, N thì vận tốc của electron tăng lên. Kết luận nào sau đây đúng? Tại sao?
A. Điện thế của e tăng
B. Điện thế tại M, N bằng nhau
C. Điện thế tại M< tại N
D. Điện thế tại N< tại M
Bài toán
Chọn câu đúng:
A. Có thể cọ xát 2 vật cùng loại với nhau để được 2 vật nhiễm điện trái dấu
B. Cọ thước nhựa vào mảnh dạ thì mảnh dạ cũng tích điện
C. Vật tích điện chỉ dút được những vật cách điện như giấy, không hút được kim loại
D. Nguyên nhân của sự nhiễm điện do cọ xát là các vật bị nóng lên do cọ xát
 
Lời giải
Câu hỏi đầu tiên quá dễ rồi.
Khi đưa qua cầu A ra rất xa mới cắt dây thì tất nhiên quả cầu không nhiễm điện vì khi đó điện tích đã phân bố trong hòa trong quả cầu B
Khi cắt dây rồi đưa A ra xa quả cầu B cũng sẽ không nhiễm điện. Vì hiện tượng này chỉ là do hưởng ứng làm điện tích phân bố không đều trong quả cầu B chứ tổng điện tích không thay đổi
 
Câu 2 càng dễ nữa! Khi e tăng tốc từ N đến M thì chứng tỏ lực điện hướng từ N$\Rightarrow$M. Vec tơ E ngược chiều vecto F vì q<0. Do vậy $V_N
 

Quảng cáo

Top