Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán
Cho ba sợi dây cao su giống nhau dài 4 m, căng thẳng nằm ngang song song cùng độ cao so với mặt đất là $O_1$; $O_2$ và $O_3$. Tại thời điểm đầu tiên cho $O_1$ bắt đầu đi lên với tần số 0,2 Hz. Sau đó 15 s cho $O_2$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,4 Hz. Tiếp sau đó 10 s cho $O_3$ bắt đầu đi xuống với tần số 0,5 Hz. Cả ba sợi dây đều tạo thành sóng dạng hình sin với cùng biên độ A và bước sóng $\lambda $. Biết rằng sau thời gian ngắn nhất là 40 s kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của ba sợi dây giống hệt nhau. Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 79cm
B. 101cm
C. 59cm
D. 41cm

Ps: Nguồn copy không biết làm đâu, post thì vẫn post thôi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Tìm bước sóng $\lambda $ Bài tập Sóng cơ 5
dreamhigh315 Bước sóng $\lambda$ và vận tốc truyền sóng có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
dreamhigh315 Bước sóng $\lambda$ có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
C Bước sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng lan truyền trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng v và bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 2
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
tam01235 Bước sóng trên dây có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 4
H Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 5
chinhanh9 Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
T Tính bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Bước sóng dài nhất của âm là: Bài tập Sóng cơ 2
A Tũn Hai bước sóng cộng hưởng Bài tập Sóng cơ 2
Iukk Bước sóng của sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
princesad1o2 Tính bước sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 20
Heavenpostman Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng cơ 1
H Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Bước sóng là bao nhiêu khi khoảng cách giữa M và nút gần nhất là 6cm? Bài tập Sóng cơ 4
HuyGooner Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 2
K Sóng truyền trên dây có bước sóng là Bài tập Sóng cơ 20
tisdadu Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó tăng, giảm thế nào? Bài tập Sóng cơ 2
ShiroPin Bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 5
L Khi tần số truyền sóng trên dây là 20 Hz thì bước sóng là Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 10
NTH 52 Bước sóng của sóng trên không thể là? Bài tập Sóng cơ 2
D Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
H Bước sóng có giá trị bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm biên độ tại bụng sóng và bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
H Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top