Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?

Bài toán
Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt α và hạt nơtrôn. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là $\Delta {m_T}$= 0,0087u, của hạt nhân đơteri là $\Delta {m_D}$= 0,0024u, của hạt nhân X là $\Delta m_{\alpha} = 0,0305u$; 1u = 931MeV/c2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?
A. ΔE = 18,0614MeV.
B. ΔE = 38,7296MeV.
C. ΔE = 18,0614J.
D. ΔE = 38,7296J.
 
Phương trình phản ứng hạt nhân
566588cea879c.jpg

Năng lượng tỏa ra
56658af0996ac.jpg

Phương pháp
Phản ứng hạt nhân: A + B ----- C + D
2F-RtzwlQ6ymo4%2FVEB7Ln2O2EI%2FAAAAAAAAAHg%2FaSbLjtyg66Y%2Fs1600%2F10-17-2014%252B9-12-48%252BAM.png


Bài toán
VD tuong tu Biết phản ứng nhiệt hạch D+D→He+n tỏa ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV. Độ hụt khối của D là ∆D = 0,0024 u và 1 u = 931,5 MeV/2. Năng lượng liên kết của hạt nhân He là
A. 5,22 MeV.
B. 9,24 MeV.
C. 7,72 MeV.
D. 8,52 MeV.
2F-w9g0mwptdyU%2FVEB8aWvFNTI%2FAAAAAAAAAHs%2F_1qoBNn83sQ%2Fs1600%2F10-17-2014%252B9-17-58%252BAM.png
 
Last edited:
Phương trình phản ứng hạt nhân
View attachment 2276
Năng lượng tỏa ra
View attachment 2277
Phương pháp
Phản ứng hạt nhân: A + B ----- C + D
View attachment 2278

Bài toán
VD tuong tu Biết phản ứng nhiệt hạch D+D→He+n tỏa ra một năng lượng bằng Q = 3,25 MeV. Độ hụt khối của D là ∆D = 0,0024 u và 1 u = 931,5 MeV/2. Năng lượng liên kết của hạt nhân He là
A. 5,22 MeV.
B. 9,24 MeV.
C. 7,72 MeV.
D. 8,52 MeV.
View attachment 2279
Năng lượng phản ứng hat nhân $W=[\Delta m_C+\Delta m_D-\left(\Delta m_A+\Delta m_B\right)]c^2$ chứ nhỉ?
 
Năng lượng phản ứng hat nhân $W=[\Delta m_C+\Delta m_D-\left(\Delta m_A+\Delta m_B\right)]c^2$ chứ nhỉ?
Không phải đâu bạn à công thức đúng phải là
W=[mC+mD-mA-mB]c^2

không có $\Delta$ đâu, khi có $\Delta$ thì xài công thức trên, cách chứng minh có ở trên mạng rồi bạn tự tìm đi nhé
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Ruichuchoe Năng lượng toả ra trong một phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
datanhlg Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5$cm^{3}$ khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Math_IneRap Phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Để phản ứng toả năng lượng thì giá tị tối thiểu của góc $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Đạt QH Phương trình nào thu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
lethisao Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
ghjcghj Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
V Tính năng lượng phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Trust me Năng lượng tỏa ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
apple13197 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nevervforget Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
S Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
H Năng lượng thu được là bao nhiêu ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
BackSpace Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
N Tìm năng lượng liên kết của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
BackSpace Năng lượng tỏa ra khi 1kg urani $_{92}^{235}\textrm{U}$ bị phân hạch hoàn toàn. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Thảo Bùi Phản ứng thu năng lượng là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Khi tổng hợp được 1mol hạt nhân U238 thì năng lượng tỏa ra là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Gem Tỉ số năng lượng liên kết trong hai hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
V Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí heli xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Annapham95 Hiện tượng thực nghiệm nào chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
nhok_ctqh Năng lượng tối thiểu để lấy được 3 hạt proton và 2 hạt notron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
duylonghg95 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
T Tính năng lượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
To_Be_The_Best Năng lượng 1 phân rã tỏa ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
To_Be_The_Best Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước thì năng lượng thu được Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tính năng lượng kích thích $_{7}^{14}\textrm{N}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
triminhdovip137 Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân này thành hạt nhân khác Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Năng lượng cần cung cấp cho phản ứng xảy ra là . Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Năng lượng liên kết của hạt nhân $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
NTH 52 Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}_{2}^{3} \rm{{He}}$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
tkvatliphothong Lượng tử năng lượng gamma có năng lượng tối thiểu là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dtdt95 Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top