Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra.

Bài toán
Nguyên tử Na chuyển từ trạng thái năng lượng 4S → 3S. Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra. Cho các số bổ chính Rydberg đối với Na là $\Delta _{s} = -1,37 , \Delta _{p} = -0,9$.
Cho R = $3,29.10^{15}$ $s^-1$ .
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top